قوانین و مقررات

ماده ۲۸ – رعایت ذیل از سوی زبان آموزان در آموزشگاه الزامی است.

۱- رعایت مقررات انضباطی و حسن رفتار با معلمان و زبان آموزان.

۲- رعایت نظم و انضباط هنگام ورود و خروج از آموزشگاه و حضور مرتب در کلاس درس.

۳- رعایت حجاب برای خواهران و رعایت سایر موازین اسلامی، اخلافی و اجتماعی برای کلیه زبان آموزان.

۴- خودداری از به همراه داشتن وسایل غیرمجاز به محیط آموزشگاه.

۵- مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات آموزشگاه.

ماده ۲۹- ثبت نام زبان آموزان کمتر از ۱۶ سال با حضور ولی یا سرپرست و پس از تکمیل فرم تقاضای ثبت نام و ارایه سایر مدارک توسط آنها انجام می شود.

ماده ۳۰- چنانچه زبان آموزی وضایف خود را انجام ندهد و یا در انجام آن کوتاهی کند، خاطی محسوب می شود و حسب مورد مطابق ذیل با وی رفتار خواهد شد:

۱) تذکر شفاهی

۲) تذکر کتبی

۳) اخراج زبان آموز بدون استرداد شهریه وی

تبصره: برای افراد کمتر از ۱۶ سال هر یک از موارد فوق با اطلاع اولیای آنان انجام می شود.